Rezervace po telefonu: (800) 745-9784

Všeobecné podmínky

1. Účel našich služeb

Termíny používané v této smlouve

Termíny „my“, „naše“ a „EUROBOOKINGS“ oznacují spolecnost Eurobookings.com L.P. z Delaware a/nebo naše pobocky a partnerské spolecnosti vcetne Travelscape LLC, spolecnost s rucením omezeným z Nevady („Travelscape“). Termín „vy“ oznacuje zákazníka, který navštíví webovou stránku a/nebo provede rezervaci naším prostrednictvím na této webové stránce nebo pres naše zástupce služeb zákazníkum.

Úcel této webové stránky

Tato webová stránka je poskytnuta pouze k tomu úcelu, abyste získávali informace o cestách, mohli stanovit dostupnost zboží a služeb spojených s cestováním a provést oprávnené rezervace nebo jinak provádet transakce s dodavateli v cestovním ruchu, a není urcena k žádnému jinému úcelu.

Tato webová stránka je vám poskytována podmínecne, pokud bezvýhradne souhlasíte se všeobecnými smluvními podmínkami uvedenými níže (souhrnne „Smlouva“). Prístupem k této webové stránce ci jakýmkoli jejím využíváním se zavazujete k dodržování této smlouvy. V rozsahu, v jakém si rezervujete jakékoli produkty nebo služby související s cestováním na této webové stránce prostrednictvím pracovníku telefonického centra, souhlasíte, že tato smlouva platí na všechny tyto transakce. Prectete si smlouvu pozorne. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli ze smluvních podmínek, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Nezapomente se pravidelne na tuto stránku vracet a sledovat nejaktuálnejší verzi smlouvy. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého vlastního uvážení upravit ci jinak pozmenit smlouvu bez predchozího upozornení, pricemž vaše další vstupování na tuto webovou stránku ci její používání znamená váš souhlas s aktualizovanou ci upravenou smlouvou.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Jako podmínku pro používání této webové stránky prohlašujete, že (i) je vám minimálne 18 let; (ii) jste ze zákona oprávnen vytváret závazné právní závazky; (iii) použijete tuto webovou stránku v souladu s touto smlouvou; (iv) použijete tuto webovou stránku jen pro legitimní rezervace pro vás ci jinou osobu, za kterou máte zákonné oprávnení jednat; (v) informujete tuto další osobu o smluvních podmínkách, které platí pro rezervace, které jste ucinili jejím jménem, a to vcetne všech pravidel a omezení, jež se na ni mohou vztahovat; (vi) veškeré informace, které na této webové stránce uvedete, jsou pravdivé, presné, aktuální a úplné. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení zabránit prístupu na tuto webovou stránku a k námi nabízeným službám komukoli, kdykoli a z jakéhokoli duvodu, a to mimo jiné pro porušení této smlouvy.

ZAKÁZANÉ CINNOSTI

Obsah a informace na této webové stránce (vcetne, ale bez omezení na ceny a dostupnost cestovních služeb) a technika použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich dodavatelu a poskytovatelu. I když si mužete vyhotovit omezený pocet výtisku itineráru (a souvisejících dokumentu) o ceste ci službách rezervovaných prostrednictvím této webové stránky, souhlasíte s tím, že nebudete jakkoli upravovat, kopírovat, distribuovat, šírit, predvádet, ukazovat, reprodukovat, zverejnovat, predávat, prodávat ci dále prodávat informace, software, produkty ci služby získané na této webové stránce a že na ne nebudete poskytovat licence ci vytváret z nich odvozená díla. Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

  1. používat tuto webovou stránku ani její obsah k žádným komercním úcelum;
  2. provádet žádné spekulativní, nepravdivé ci podvodné rezervace ani rezervace v ocekávání poptávky;
  3. pristupovat, sledovat nebo kopírovat obsah ci informace této webové stránky pomocí žádného automatického zarízení typu robot, spider, scraper ani jiných automatizovaných zpusobu ci jiných manuálních procesu z jakéhokoli duvodu bez našeho výslovného predchozího svolení;
  4. porušovat omezení týkající se oznámení o vyloucení robotu na této webové stránce ci obcházet jiná opatrení sloužící k omezení ci prevenci prístupu na tuto webovou stránku;
  5. konat takovým zpusobem, který podle našeho uvážení zpusobí nebo muže zpusobit neprimerene nebo neadekvátne velkou zátež naší infrastruktury;
  6. odkazovat na jakoukoli cást této webové stránky (zejména na nákupní cestu pro jakékoli cestovní služby) k jakémukoli úcelu bez našeho výslovného písemného souhlasu; nebo
  7. zaclenovat pomocí postupu „frame“, „mirror“ ci jiných jakoukoli cást této webové stránky do žádné jiné webové stránky bez našeho predchozího písemného svolení.

PRAVIDLA A OMEZENÍ PRO DODAVATELE

Další podmínky budou použité pro rezervaci a nákup zboží a služeb souvisejících s cestováním dle vašeho výberu. Pozorne si prosím prostudujte tyto další podmínky. Souhlasíte s tím, že se budete rídit smluvními podmínkami nákupu uloženými jakýmkoliv dodavatelem, se kterým jednáte, vcetne, ale bez omezení na, vcasného zaplacení všech dlužných cástek a soulad s pravidly a omezeními dodavatele s ohledem na dostupnost a použití jízdného, produktu nebo služeb.

Souhlasíte s tím, že nekterí dodavatelé nabízející urcité služby a/nebo cinnosti od vás mohou vyžadovat podpis jejich zreknutí se odpovednosti pred úcastí na službe a/nebo cinnosti, kterou nabízejí. Rozumíte tomu, že jakékoliv porušení jakýchkoliv pravidel a omezení takového dodavatele muže vést ke zrušení vaší rezervace, muže vám být znemožnen prístup k príslušným produktum nebo službám, mohou vám propadnout jakékoliv poplatky zaplacené za takovou rezervaci a/nebo vám budou odecteny z úctu jakékoliv náklady, které nám vzniknou vlivem tohoto porušení.

Dodávky hotelových rezervací za speciální sazby a produktu leteckých spolecností za speciální ceny pro cesty do destinací v rámci EU vám prináší spolecnost Travelscape.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU

Klepnete zde a mužete si precíst platné zásady ochrany osobních údaju, které se vztahují i na použití této webové stránky, díky nimž pochopíte naše postupy: Zásady ochrany osobních údaju.

CENY

Souhlasíte s tím, že úrady v nekterých zemích mohou vyžadovat uhrazení urcitých dalších daní (dan z cestovního ruchu, atd.), které je nutno platit v míste. Za úhradu techto dodatecných daní nesete výlucnou odpovednost vy.

Dodavatelé hotelových služeb nám zasílají faktury vcetne prípadné dane. Dodavatelé hotelových služeb vykazují príslušné dane príslušným danovým úradum. Poplatky za úhradu daní, které vám úctujeme v rámci predplacených hotelových transakcí, predstavují odhadované transakcní dane (napr. prodej a používání, pronajmutí, poplatek za pokoj, spotrební dan, dan z pridané hodnoty, atd.), které my platíme dodavateli hotelových služeb v souvislosti s vaší hotelovou transakcí. Nepredstavují náš výber daní od vás, abychom je mohli zaslat príslušným danovým úradum. Skutecné výše dane placené spolecností Travelscape poskytovatelum hotelových služeb se mohou lišit od cástek poplatku za úhradu daní v závislosti na sazbách, zdanitelnosti, atd. platných v dobe skutecného použití hotelu našimi zákazníky.

Spolecnost EUROBOOKINGS není nijak spojena se dodavateli u kterých provádíme rezervace pro své zákazníky. Zdanení a výše príslušné dane se výrazne liší podle místa.

PREDPLACENÁ REZERVACE HOTELU

Travelscape jako partnerská spolecnost spolecnosti EUROBOOKINGS predem vyjedná urcité ceny pokoju v hotelích. Vy udelujete spolecnosti EUROBOOKINGS oprávnení rezervovat pokoj za rezervacní cenu, která obsahuje sazbu za pokoj uvedenou na webové stránce plus dane a servisní poplatky. Souhlasíte s tím, že spolecnost Travelscape odecte z vaší kreditní karty celkovou cenu rezervace.

Mužete zrušit nebo zmenit predplacenou hotelovou rezervaci, ale bude vám úctován poplatek za zrušení nebo zmenu, uvedený na formulári objednávky rezervace. Pokud svou rezervaci nezrušíte nebo nezmeníte ve lhute podle storno podmínek platných pro rezervovaný hotel (pro každý hotel je jiná, obvykle ciní 24 až 72 hodin pred datem vašeho príjezdu), bude vám úctován poplatek ve výši príslušných cen za noc, daní a servisních poplatku. V prípade, že se nedostavíte do hotelu v první rezervovaný den a plánujete se prihlásit na následující noci dle vaší rezervace, musíte nám potvrdit zmeny rezervací nejpozdeji v den první noci rezervace, aby nedošlo ke stornování vaší rezervace. Musíte nám uhradit poplatky za žádost o nedostavení se nebo predcasné odhlášení, a to do 60 dní od odhlášení.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte jakýkoli vzniklý poplatek za zrušení nebo zmenu, který zpusobíte. V omezených prípadech nelze nekteré rezervace zmenit nebo stornovat poté, co jsou zarezervovány, jak je uvedeno v pravidlech a omezeních pro hotelové rezervace. Souhlasíte s tím, že se budete rídit podmínkami, které platí v souvislosti s predplacenými hotelovými rezervacemi.

DESTINACE VAŠICH CEST

Ackoli vetšina cest vcetne cest do zahranicních destinací probehne bez nehod, mohou být cesty do nekterých destinací spojeny s vyšším rizikem. Vyzýváme turisty, aby pred rezervací cesty (zejména pred rezervací cesty do zahranicí) zkontrolovali zákazy cest, varování, oznámení a rady, které vydává vláda jejich zeme.

TÍM, ŽE NABÍZÍME CESTY DO URCITÝCH DESTINACÍ, NEPREBÍRÁME ODPOVEDNOST ZA TO, ŽE CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH MÍST JE DOPORUCENÉ NEBO ZCELA BEZ RIZIKA A NEMUŽEME BÝT POVAŽOVÁNI ZA ODPOVEDNÉ ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KE KTERÝM MUŽE DOJÍT PRI CESTOVÁNÍ DO TECHTO DESTINACÍ.

ODVOLÁNÍ ODPOVEDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEREJNENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT NEPRESNOSTI NEBO CHYBY VCETNE CHYB V CENÁCH. SPOLECNOST EUROBOOKINGS A JEJÍ POBOCKY A PARTNERSKÉ SPOLECNOSTI („SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS“) A PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO STRÁNKY SE SPOLECNOU ZNACKOU NEBO ODKAZY, JEJICHŽ PROSTREDNICTVÍM PROPAGUJEME PRODUKTY A SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU (SOUHRNNE „PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS“) ZEJMÉNA NEZARUCUJÍ PRESNOST A NEPRIJÍMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVEDNOST ZA CHYBY CI JINÉ NEPRESNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ A POPISU HOTELU, LETECKÝCH, NÁMORNÍCH, SILNICNÍCH A JINÝCH PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU UVEDENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE (VCETNE, ALE BEZ OMEZENÍ NA CENY, FOTOGRAFIE, SEZNAM VYBAVENÍ HOTELU, OBECNÉ POPISY PRODUKTU, ATD.), KDY VETŠINU TECHTO INFORMACÍ POSKYTUJÍ PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ. VYHRAZUJEME SI NAVÍC PRÁVO OPRAVIT JAKÉKOLI CHYBY V CENÁCH NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO NA NEVYRÍZENÝCH REZERVACÍCH UCINENÝCH S NESPRÁVNOU CENOU. V TOMTO PRÍPADE, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, NABÍDNEME VÁM MOŽNOST ZACHOVAT NEVYRÍZENOU REZERVACI ZA SPRÁVNOU CENU NEBO VAŠI REZERVACI BEZ PENÁLE STORNUJEME.

HODNOCENÍ HOTELU ZOBRAZENÁ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE SLOUŽÍ POUZE JAKO VŠEOBECNÝ UKAZATEL A SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS A PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS NEZARUCUJÍ PRESNOST TECHTO HODNOCENÍ. SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNE DOSTUPNOSTI KONKRÉTNÍCH PRODUKTU A SLUŽEB. SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLIV PROVÉST VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMENY TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NECINÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRENÍ O VHODNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTU A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TECHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO JAKÝKOLIV ÚCEL A ZAHRNUTÍ NEBO NABÍDNUTÍ PRODEJE JAKÝCHKOLIV PRODUKTU NEBO SLUŽEB NA TECHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEZNAMENÁ ŽÁDNÝ SOUHLAS NEBO DOPORUCENÍ TAKOVÝCH PRODUKTU NEBO SLUŽEB ZE STRANY SKUPINY SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS NEBO PRIDRUŽENÝCH SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS. VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZRÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK V TOM SMYSLU, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA, JEJÍ SERVERY CI JAKÉKOLI E-MAILY ODESLANÉ SKUPINOU SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÝMI SPOLECNOSTMI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRÍSLUŠNÝMI DODAVATELI JSOU BEZ VIRU CI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUCÁSTÍ. SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZRÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY, VCETNE VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚCEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

LETECTÍ PREPRAVCI, HOTELY A DALŠÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍCÍ CESTOVNÍ CI JINÉ SLUŽBY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU NEZÁVISLÍ DODAVATELÉ A NEJSOU ZÁSTUPCI CI ZAMESTNANCI SKUPINY SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS NEBO PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS A PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS NENESOU ODPOVEDNOST ZA CINY, CHYBY, OPOMENUTÍ, TVRZENÍ, ZÁRUKY, PORUŠENÍ CI NEDBALOST KTERÉHOKOLI Z TECHTO DODAVATELU NEBO ZA JAKÉKOLI OSOBNÍ ZRANENÍ, ÚMRTÍ, ŠKODU NA MAJETKU NEBO JINÉ ŠKODY CI NÁKLADY VZNIKLÉ Z TAKOVÉHO JEDNÁNÍ. SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS A PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS NEMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVEDNOST A NEBUDOU PROVÁDET NÁHRADY V PRÍPADE JAKÉHOKOLIV ZPOŽDENÍ, ZRUŠENÍ, PREPLNENÍ REZERVACÍ, STÁVKY, VYŠŠÍ MOCI NEBO JINÝCH DUVODU MIMO JEJICH KONTROLU A NEMAJÍ ODPOVEDNOST ZA JAKÉKOLIV DALŠÍ VÝDAJE, OPOMENUTÍ, ZPOŽDENÍ, ZMENY CEST NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLIV VLÁDY NEBO ORGÁNU.

V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEBUDE SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLIV PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ CI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY CI ŠKODY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO PRÍSTUPU NA STRÁNKY, ZOBRAZENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO Z PRODLEVY CI NEMOŽNOSTI SE PRIPOJIT, ZOBRAZIT CI POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU (VCETNE, ALE BEZ OMEZENÍ NA VAŠE SPOLÉHÁNÍ NA NÁZORY UVEDENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE; JAKÉKOLI POCÍTACOVÉ VIRY, INFORMACE, SOFTWARE, ODKAZOVANÉ STRÁNKY, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU; NEBO JINAK PLYNOUCÍ Z PRÍSTUPU, ZOBRAZENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALOŽENY NA TEORII NEDBALOSTI, SMLOUVE, PRECINU, PLNÉ ODPOVEDNOSTI NEBO JINAK, A TO I TEHDY, POKUD BYLA SKUPINA SPOLECNOSTÍ EUROBOOKINGS, PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ VYROZUMENI O MOŽNOSTI VZNIKU TECHTO ŠKOD.

Pokud navzdory výše uvedenému omezení skupina spolecností EUROBOOKINGS, pridružené spolecnosti EUROBOOKINGS nebo jejich príslušní dodavatelé budou shledáni odpovednými za ztrátu ci poškození vyplývající z výše uvedených skutecností nebo s nimi jakkoli spojených, pak odpovednost skupiny spolecností EUROBOOKINGS, pridružené spolecnosti EUROBOOKINGS a/nebo jejich príslušných dodavatelu nesmí presáhnout v souhrnné výši vyšší z cástek (a) servisní poplatky, které jste zaplatili spolecnosti EUROBOOKINGS nebo skupine spolecností EUROBOOKINGS v souvislosti s temito transakcemi na této webové stránce, (b) sto dolaru (USD 100,00) nebo ekvivalent v místní mene.

Omezení odpovednosti odráží rozdelení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle budou platná i tehdy, pokud by jakákoli omezená náprava uvedená v techto podmínkách pozbyla svuj základní úcel. Omezení odpovednosti uvedená v techto podmínkách platí ve prospech skupiny spolecností EUROBOOKINGS, pridružených spolecností EUROBOOKINGS a/nebo jejich príslušných dodavatelu.

ODŠKODNENÍ

Souhlasíte s tím, že budete chránit a odškodníte skupinu spolecností EUROBOOKINGS, pridružené spolecnosti EUROBOOKINGS a/nebo jejich príslušné dodavatele a jakékoliv z jejích predstavitelu, reditelu, zamestnancu a zástupcu od a proti jakémukoliv nároku, duvodu žaloby, požadavkum, náhradám, ztrátám, škodám, pokutám, penále nebo jiným nákladum nebo výdajum jakéhokoliv druhu nebo typu vcetne, ale nikoliv omezené na rozumné právní a úcetní poplatky, zpusobené tretím stranám vlivem:

  1. vašeho porušení této smlouvy nebo v ní odkazovaných dokumentu;
  2. vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv tretí strany
  3. vašeho používání této webové stránky.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRAN

Tato webová stránka muže obsahovat odkazy na webové stránky spravované jinými stranami, než je skupina spolecností EUROBOOKINGS. Takové hypertextové odkazy jsou urceny pouze jako reference. My tyto webové stránky nekontrolujeme a neneseme odpovednost za jejich obsah ci ochranu osobních údaju ani jiné postupy techto webových stránek. Dále platí, že vy odpovídáte za opatrení, kterými zajistíte, že odkazy, které zvolíte, nebo software, který stáhnete (at už z této webové stránky ci jiných stránek), neobsahuje takové položky, jako jsou viry, cervy, trojští kone, vady a další prvky nicivé povahy. Skutecnost, že uvádíme odkazy na takové webové stránky, ješte neznamená, že schvaluje s materiály zverejnené na techto webových stránkách nebo jsme spojeni s jejich provozovateli.

SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Veškerý software, který lze stáhnout z této webové stránky (dále jen „software“) je chránen autorskými zákony a majetkem skupiny spolecností EUROBOOKINGS a/nebo našich príslušných dodavatelu. Vaše používání softwaru se rídí podmínkami prípadné licencní smlouvy pro konecného uživatele, která je k softwaru priložena nebo je jeho soucástí (dále jen „licencní smlouva“). Nesmíte instalovat nebo používat žádný software, který je doprovázen nebo obsahuje licencní smlouvu, pokud nejdríve nevyjádríte souhlas s podmínkami této smlouvy. V prípade jakéhokoliv softwaru, který je možné stáhnout z této webové stránky a není doprovázen licencní smlouvou, vám, jakožto uživateli, udelujeme omezenou, osobní, neprenosnou licenci, urcenou pouze k použití softwaru pro prohlížení a další využití techto webových stránek v souladu s temito smluvními podmínkami.

Vezmete prosím na vedomí, že veškerý software vcetne, ale bez omezení na kódy HTML a ovládací prvky Active X obsažené na této webové stránce, je vlastnictvím skupiny spolecností EUROBOOKINGS a/nebo našich príslušných dodavatelu, a že je chránen autorským právem a mezinárodními smlouvami. Jakákoli reprodukce nebo distribuce softwaru je výslovne zakázána a muže být spojena s vysokými pokutami a trestneprávními dusledky. Ti, kdo toto poruší, budou trestne stíháni v maximálním možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ TOHO, CO BYLO UVEDENO VÝŠE, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO UMÍSTENÍ PRO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO DISTRIBUCI JE VÝSLOVNE ZAKÁZÁNO. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, PAK POUZE DLE PODMÍNEK LICENCNÍ SMLOUVY.

PREVADEC MEN

Devizové kurzy se opírají o ruzné verejne dostupné zdroje a mely by se používat pouze jako vodítko. Neoverujeme, zda jsou kurzy presné a skutecné kurzy se tedy mohou lišit. Aktualizace neprobíhá každý den. Doporucujeme vám kontrolovat datum funkce prevadece men, abyste zjistili, který den byl kurz dané meny naposledy aktualizován. Informace predané touto aplikací jsou považovány za presné, ale skupina spolecností EUROBOOKINGS, EUROBOOKINGS a/nebo naši príslušní dodavatelé neposkytují žádnou záruku ohledne této presnosti. Pri použití této informace k jakémukoliv financnímu úcelu, vám doporucujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného odborníka a overili presnost menových kurzu. Neposkytujeme oprávnení k použití takových informací pro žádný jiný úcel než pro osobní použití a zakazujeme opetovný podej, redistribuci a použití techto informací pro obchodní úcely.

AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškerý obsah této webové stránky je: ©2011 EUROBOOKINGS.com. L.P. Všechna práva vyhrazena. EUROBOOKINGS.com L.P. nenese odpovednost za obsah webových stránek spravovaných jinými stranami, než je EUROBOOKINGS.com L.P. „EUROBOOKINGS “,je registrovaná ochranná známka společnosti EUROBOOKINGS.com L.P. nebo skupiny spolecností EUROBOOKINGS v USA a/nebo v jiných zemích. Jiná loga a produkty a názvy spolecností, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami príslušných vlastníku.

VŠEOBECNE

Tuto webovou stránku spravuje podnik z USA a tato smlouva se rídí zákony státu Washington, USA. Tímto souhlasíte, že v prípade jakýchkoliv sporu vyplývajících nebo vztahujících se k použití této webové stránky bude výhradním soudem a soudním místem soud v King County, Washington, USA. Tato webová stránka se nesmí používat tam, kde nejsou platná všechna ustanovení techto podmínek vcetne, ale bez omezení na tento odstavec.

Souhlasíte, že z této smlouvy ani použití této webové stránky nevzniká mezi vámi a skupinou spolecností EUROBOOKINGS žádný spolecný podnik, partnerství ani zamestnanecký vztah.

Plnení této smlouvy z naší strany se rídí platnými zákony a právními procesy a nic, co je obsaženo v této smlouve, neomezuje naše právo být v souladu s požadavky na uplatnování zákona nebo jinými vládními ci zákonnými požadavky nebo požadavky týkající se vašeho použití této webové stránky nebo informací poskytnutých nebo získaných z naší strany s ohledem na takové použití. V rozsahu povoleném platnými zákony souhlasíte s tím, že uplatníte jakoukoli stížnost ci žalobu plynoucí z vašeho prístupu k této webové stránce ci jejího používání ve lhute dvou (2) let od data, kdy taková stížnost ci žaloba vznikla nebo byla vyjevena, jinak bude taková stížnost ci žaloba neodvolatelne zamítnuta.

V prípade, že jakákoli cást této smlouvy bude považována za neplatnou, nezákonnou ci nevymahatelnou, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nebudou nijak dotceny nebo omezeny. Naše nedodržení nebo prodleva pri vymáhání jakýchkoli ustanovení této smlouvy nikdy neznamená naše odmítnutí práva na vymáhání techto ci jakýchkoli jiných ustanovení v budoucnosti.

Tato smlouva (a všechny další smluvní podmínky zde uvedené) tvorí celou smlouvu mezi vámi a námi s ohledem na tyto webové stránky a nahrazuje veškeré predchozí nebo soubežné komunikace a návrhy, at už v elektronické, ústní nebo písemné forme, mezi vámi a námi s ohledem na tyto webové stránky. Tištená verze této smlouvy a jakéhokoliv oznámení provedeného elektronicky muže být predána jakémukoliv soudnímu nebo správnímu rízení na základe nebo s ohledem na tuto smlouvu ve stejném rozsahu a bude predmetem stejných podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly puvodne vygenerované a jsou k dispozici v tištené podobe.

Fiktivní názvy spolecností, výrobku, lidí, postav a/nebo údaje uvedené na této webové stránce nepredstavují žádné skutecné osoby, spolecnosti, produkty nebo události.

Všechna práva, která zde nejsou výslovne udelena, jsou vyhrazena.

Opraveno 15.prosince 2013
©2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Všechna práva vyhrazena.


  

Všechny jazyky:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

© 2001 - 2024 Eurobookings. Všechna práva vyhrazena.

Další eurobookings pro vás

Mějte přehled o novinkách a speciálních nabídkách!